Statut Gminnego Ośrodka Zdrowia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2012

Gminny Ośrodek Zdrowia działa na podstawie statutu Rady Gminy Choczewo, przyjętej Uchwałą Rady Gminy  Nr XII/98/11, z dnia 21 grudnia 2011 r. 

Do ściągnięcia

 


Uchwała Nr XII/98/11
Rady Gminy Choczewo
z dnia 21 grudnia 2011 r.


w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) Rada Gminy Choczewo uchwala, co następuje:

§ 1
Nadaje się statut Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Choczewie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2
Tracą moc:
uchwała Nr XXVI-305/2005 Rady Gminy Choczewo z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie,
uchwała Nr VI/58/2007 Rady Gminy Choczewo z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie polegającego na zmianie zakresu jego działalności oraz zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Krzysztof Łasiński

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XII/98/11
Rady gminy Choczewo
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne 
§ 1. 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Choczewie (zwany dalej Ośrodkiem) działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz.654)
2) uchwały Nr VI-37/99 Rady Gminy w Choczewie z dnia 1 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie z siedzibą w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników 39, 
3) wpisu do rejestru Wojewody, 
4) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, 
5) niniejszego Statutu. 
§ 2. 
Siedziba Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Choczewie mieści się w Choczewie przy ulicy Pierwszych Osadników 39. 
§ 3. 
Podstawowym obszarem działania Ośrodka w zakresie opieki zdrowotnej jest gmina Choczewo.

Rozdział 2.
Cele i zadania Ośrodka
§ 4. 
1. Głównym celem działania Ośrodka jest : 
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych, 
2) profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowia, 
3) orzekanie o stanie zdrowia. 
2. Ośrodek jest zobowiązany do udzielania nieodpłatnie świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Choczewie oraz innym osobom w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, za wyjątkiem świadczeń nie przysługujących w ramach ubezpieczenia. Osobom nieubezpieczonym świadczenia zdrowotne udzielane są odpłatnie. 
3. W skład Ośrodka Zdrowia w Choczewie wchodzą komórki: 
1) podstawowej opieki zdrowotnej, 
2) położnictwa środowiskowo-rodzinnego, 
3) medycyny szkolnej, 
4) gabinet zabiegowy,
5) poradni ginekologiczno-położniczej, 
6) poradni promocji zdrowia, 
7) medycyny pracy.
Rozdział 3.
Zarządzanie Ośrodkiem 
§ 5. 
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Gminnym Ośrodkiem Zdrowia kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik, który samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Ośrodka i ponosi za nie odpowiedzialność. 
§ 6. 
Kierownika wybiera się w drodze konkursu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
§ 7. 
Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. 

Rozdział 4.
Rada Społeczna 
§ 8. 
Przy Ośrodku działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Gminy oraz doradczym kierownika zakładu. 
§ 9. 
W skład Rady Społecznej liczącej 5 osób powołanych przez Radę Gminy wchodzą: 
1) Wójt Gminy – przewodniczący 
2) jako członkowie: 
- przedstawiciel Wojewody Pomorskiego 
- trzech członków wskazanych przez Radę Gminy. 
§ 10. 
1. Członkostwo w radzie wygasa wskutek: 
- śmierci, 
- rezygnacji, 
- utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądowego. 
2. Wygaśnięcia członkostwa stwierdza Rada Gminy w formie uchwały. 
§ 11. 
Kadencja Rady trwa cztery lata, nie dłużej niż do upływu kadencji Rady Gminy i działa do chwili wyboru nowego składu Rady Społecznej. 
§ 12. 
Od uchwały Rady Społecznej kierownikowi Ośrodka przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył zakład. 
Rozdział 5.
Gospodarka finansowa 
§ 13. 
Ośrodek gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem komunalnym, który stanowi fundusz zakładu oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym). 
§ 14. 
Podstawą gospodarki Ośrodka jest plan finansowy ustalany przez Kierownika zakładu. 
§ 15. 
Ośrodek prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
§ 16. 
Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe na prowadzenie działalności w sposób wskazany w art. 54 i 55 ustawy o działalności leczniczej. 
§ 17. 
W szczególności Ośrodek może uzyskiwać środki finansowe z wydzielonej działalności gospodarczej (art. 55 ustawy o działalności leczniczej) takiej jak: 
1) wynajmowanie powierzchni użytkowych i lokali mieszkalnych, 
2) prowadzenie działalności handlowo-usługowej, 
3) dzierżawa sprzętu medycznego w celu racjonalnego ich wykorzystania. 
§ 18. 
Ośrodek sporządza bilans i ustala wynik finansowy działalności. 

Rozdział 6.
Postanowienia końcowe 
§ 19. 
1. Nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Rada Gminy, jako podmiot tworzący poprzez dokonywanie kontroli i oceny działalności zakładu w zakresie zgodności działań z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym. 
2. Kontrola i ocena obejmuje w szczególności: 
1) realizację zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępność i jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2) prawidłowość gospodarowania mieniem i środkami publicznymi; 
4) gospodarkę finansową. 
§ 20. 
Niniejszy statut obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Gminy. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2012-01-19
Data publikacji:2012-01-19
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:3408